Cyberpunk TH 2020

ท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองในยุคปัจจุบันที่ยากจะคาดเดา คณะละคร Too Long Theatre ได้ลองตั้งคำถามขึ้นมาว่า ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรในอนาคตอันไกลโพ้นเมื่อสังคมถูกครอบงำด้วยเทคโนโลยี การแสดง Cyberpunk TH 2020 จึงเกิดขึ้นเพื่อต่อยอดจินตนาการของ 4 ผู้กำกับรุ่นใหม่ผ่านละครสั้น 4 เรื่อง ที่ชวนให้ผู้ชมตั้งคำถามถึงความเป็นมนุษย์และสิ่งรอบตัว